Vakok, gyengénlátók számára

Általános Szerződési Feltételek (a Netrisk Magyarország Kft Üzletszabályzata)

Jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Netrisk Magyarország Kft.-vel kötött biztosítási alkuszi megbízási szerződésekre vonatkozóan alkalmazni kell.
Az Üzletszabályzat hatályának kezdete: 2023. január 03.
Tartalom:
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat, vagy ÁSZF) alkalmazásában az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

(1) Alkusz - a Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Netrisk Magyarország Kft.), amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bek. 35. pontja és 398. §-a szerinti, az ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz) az ÁSZF 4. pontjában meghatározott részletes tartalommal. Az Alkusz a biztosítás értékesítést tanácsadás nélkül végzi.

Cégadatok:
 • Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. IV. em.
 • Levelezési cím: 1141 Budapest, Pf. 102.
 • Adószám: 26208600-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01 09 307894

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
• személyesen: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
• levélben: 1441 Budapest, Pf. 102.
• faxon: +36 (1) 413 34 90
• telefonon (CALL CENTER): netrisk.hu: +36 (1) 413 34 80
biztositas.hu: +36 (70) 700 2000
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
• hétfő: 08:00 - 17:00
• kedd - csütörtök: 08:00 - 16:00
• péntek: 08:00 - 15:00
Telefonos ügyfélszolgálat (CALL CENTER) hívásfogadási ideje:
• hétfő: 08:00 - 20:00
• kedd: 08:00 - 17:00
• szerda - péntek: 08:00 - 16:00

Minősített befolyás:
 • Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata nem rendelkezik minősített befolyással az Alkuszban.
Felügyeleti szerv:
 • Az Alkusz felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6., levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777., központi telefon: +36 (1) 428-2600, központi fax: +36 (1) 4899-102, telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (80) 203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; honlap címe: http://www.mnb.hu). Az Alkusz független biztosításközvetítői tevékenységi engedélyének száma: 167/1994., az Alkusz biztosításközvetítői nyilvántartási száma: 218100300296. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek, illetve a kiegészítő biztosításközvetítő nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese).
Szakmai tevékenységért való helytállás:
 • A biztosítás értékesítést támogató összehasonlító felület (portál) működtetése, illetve az általa foglalkoztatott személyek biztosításközvetítői szakmai tevékenysége során okozott (i) kár megtérítéséért, illetve (ii) személyiségi jogsértés miatt követelt sérelemdíj megfizetéséért az Alkusz maga áll helyt. A törvényi előírásoknak megfelelően, az Alkusz az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú, legalább a mindenkor hatályos jogszabályban előírt összegű felelősségbiztosítással rendelkezik a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél (kötvényszám: 1180001040).
Panaszkezelés:
 • Az Alkusz a panasz elutasítása esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfelet válaszában tájékoztatja arról, hogy - álláspontja szerint - a panasz a szerződés jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányult. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az Ügyfél a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti szervhez, míg a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos vita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:
 • - levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.
 • - személyes ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
 • - telefon: +36 (80) 203-776
 • - fax: +36 (1) 489-9102
 • - elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • - honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
 • - levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.
 • - személyes ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
 • - telefon: +36 (80) 203-776
 • - e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • - honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes
 • Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
Díjátvétel
 • Az Alkusz a biztosításközvetítői tevékenysége során az ügyféltől díjat és díjelőleget csak utazási biztosítás (ide értve az útlemondási biztosítást is), illetve segítségnyújtási (assistance) biztosítás esetén vesz át. Biztosítótól ügyfélnek járó összeget az Alkusz kizárólag utazási biztosítást érintő díjvisszatérítés esetén és összegkorlátozás nélkül vesz át.
(2) Ügyfél - az Alkusz közreműködésével biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt módon és feltételekkel Megbízási Szerződést kötött. Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti az Alkuszon keresztül, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat az Alkusznak.

(3) Biztosító - az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, európai részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.

(4) Előzménybiztosító - évfordulóra történő, vagy a jogszabályok által lehetővé tett egyéb biztosítóváltás esetén az Ügyfél által megadott azon biztosító, amelyiknél az új biztosítási szerződés megkötését megelőzően ugyanazon biztosítási kockázatra szóló biztosítási szerződést (előzménybiztosítás) az Ügyfél már felmondta, vagy fel kell mondania (akár önállóan, akár az Alkusznak adott erre vonatkozó megbízás útján), függetlenül attól, hogy az előzménybiztosítást az Alkusz közreműködésével kötötte-e meg.

(5) Biztosítási szerződés - az Alkusz közreműködésével megkötött vagy enélkül az Alkusz által kezelt biztosítási szerződés.

(6) Portál - az Alkusz által üzemeltetett, az internet közcélú hálózatán, különböző domain név alatt elérhető, biztosítási szerződések Alkuszon, mint közvetítőn keresztül történő online megkötését és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat lehetővé tevő portál.

(7) Megbízási Szerződés - az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt módon és feltételekkel megkötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki, magában az alkuszi megbízási szerződésben és meghatalmazásban, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint.

(8) Biztosítási titok - minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosításközvetítő az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

(9) Fogyasztó - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

(10) Call Center - az Alkusz telefonos ügyfélszolgálata, amely biztosítási szerződések - távértékesítés keretében törtnő - megkötését és egyéb ügyféligények, panaszok ügyintézését teszi lehetővé.

(11) Biztosításközvetítő - valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést vagy kiegészítő biztosításközvetítést végző természetes személy.

(12) Offline biztosításközvetítés – olyan biztosításközvetítés, amelynek során az ügyfél és a biztosításközvetítő egyidejűleg és fizikailag is jelen van és a biztosításközvetítő személyesen közreműködik a biztosítási szerződés megkötésénél.

(13) Offline Biztosításközvetítési Megbízás - a Megbízási Szerződést kiegészítő dokumentum a személyesen történő biztosításközvetítés során. A megbízás teljes tartalmát offline biztosításközvetítés esetén az Offline Biztosításközvetítési Megbízás és a Megbízási Szerződés együttesen határozzák meg.

(14) Személyes Menü - az Alkusz által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott – Tartós Adathordozónak minősülő – olyan felhasználónévvel és jelszóval védett szabad tárhely, amely lehetővé teszi a szerződéskötési folyamat során keletkező, illetve megismert dokumentumok és tartalmak automatikus elmentését, tartós tárolását és későbbi megjelenítését.

(15) Tartós Adathordozó - olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak, tartalmaknak az adat és tartalom céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését, és többszörözését.

(16) Fogyasztónak Minősülő Ügyfél - az a természetes személy Ügyfél, akinek - önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból – az Alkusz szolgáltatást nyújt, továbbá, aki e szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat (ajánlati felhívás) címzettje.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően létrejövő szerződés az Ügyfél és az Alkusz között. A szerződés nyelve a magyar. A Megbízási Szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben az Ügyfél az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, faxon vagy a személyes menü OnlineFax funkcióján keresztül az Alkusz részére megküldte vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta.

(2) Amennyiben a Biztosítási Szerződés megkötése során - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve Biztosító vagy az Alkusz elvárása alapján - a Megbízási Szerződést nem szükséges írásban megkötni, úgy az Ügyfél a biztosítási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően a jelölőnégyzetben tett nyilatkozattal, majd a kötési folyamat sikeres befejezésével tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés Alkusszal való megkötésére, melynek Alkusz általi elfogadására – az írásba foglalt megbízással egyező módon – az ÁSZF 2. fejezetének szabályai irányadóak. Az Alkusz a kötési folyamat során és a visszaigazoló levélben is figyelemfelkeltő módon tájékoztatja az Ügyfelet, ha a választott Biztosítási szerződés megkötéséhez – és/vagy az Előzményszerződés felmondásához - elengedhetetlen a Megbízási Szerződés írásba foglalása.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja. Az Alkusz a Megbízási Szerződés megkötésére az Ügyfél által elektronikusan vagy írásban tett ajánlatot a hozzáférését követően az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy a személyes menübe küldött üzenetben igazolja vissza, vagy annak elfogadásához az Ügyféltől további intézkedés megtételét kéri (hiánypótlásra történő felszólítás).

(4) Az Alkusz üzeneteit, nyilatkozatait az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy a személyes menübe elküldi, vagy esetlegesen arról az Ügyfelet telefonon értesíti. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha üzeneteit az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címen az Ügyfél bármely okból nem kapja meg vagy azokat az Ügyfél nem olvassa el, vagy a telefonon közölt nyilatkozatokat és üzeneteket az Ügyfél figyelmen kívül hagyja.

(5) Az Alkusz a Portálon, a Call Centeren és Biztosításközvetítőn keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során megadott e-mail címre visszaigazolást, tájékoztatást küld az Ügyfél ajánlatával, illetve a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges lépésekről, különös tekintettel:
 • a regisztráció létrejöttéről, a választott azonosítóról;
 • elfelejtett jelszó esetén a jelszó emlékeztetőről;
 • a Biztosítási szerződés megrendelésének tényéről és annak főbb adatairól, a szerződés létrejöttéhez szükséges iratok, dokumentumok köréről;
 • a Megbízási Szerződésről, vagy a Megbízási Szerződés Alkusz általi elfogadásához az Ügyféltől kért további intézkedés (hiánypótlás) szükségességéről.

(6) Az Alkusz személyes adatot tartalmazó üzenetet vagy ilyen adatokat tartalmazó dokumentumot elektronikus levelezési címre csak azt követően küld, miután az Ügyfél az elektronikus cím valódiságát (az alkalmazott technológiától függően) ellenőrző kóddal visszaigazolta vagy az üzenetben kapott linken azt jóváhagyólag megerősítette.

(7) Amennyiben az Alkusz a Biztosítási szerződés megrendelését 24 órán belül az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy személyes menüjében nem igazolja vissza, azt úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfélnek a Biztosítási szerződés megrendelésére irányuló ajánlata hozzá nem érkezett meg, és a Biztosítási szerződést az Ügyfélnek ismételten meg kell rendelnie. A Biztosítási szerződés kizárólag akkor tekinthető megrendeltnek, ha a megrendelés tényét az Alkusz 24 órán belül elektronikus levélben vagy a személyes menüben tett üzenetben visszaigazolta.

(8) Ügyfél a visszaigazoló dokumentum tartalmát, az abban szereplő személyes és a biztosítási jogviszonyt értintő (pl. az előzménybiztosításra vonatkozó, a biztosított vagyontárgyra/személyre vonatkozó) adatokat ellenőrizni köteles. Amennyiben a fentiek szerinti visszaigazolásban az adatok és a vállalt szolgáltatások eltérnek az Ügyfél által igényeltektől, akkor ennek tényét az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni az Alkusznak, és a Felek kötelesek egyeztetni az eltérés okát. Amennyiben az Ügyfél ilyen felhívást az Alkuszhoz nem intéz, abban az esetben a Megbízási Szerződés az Alkusz visszaigazolásában szereplő tartalommal jön létre. Az adatok Ügyfél általi ellenőrzésének elmulasztásából adódó károkért az Alkusz felelősséggel nem tartozik.

(9) Az Alkusz a jelen ÁSZF-et az Ügyfél ajánlattételének elküldését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára annak tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Ügyfél akár írásban, akár elektronikusan vagy szóban tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen ÁSZF-re utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az ÁSZF elválaszthatatlan részévé válik.

(10) Az Alkusz által biztosított elektronikus felületen több lehetőség is Ügyfél rendelkezésére áll ahhoz, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ezek közé tartozik a bevitelkor a böngészőprogram visszaléptetése, illetve a bevitt adatok ellenőrzésre felkínálása.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél a Biztosítási szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének kezdeményezésekor köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a Biztosítási szerződés létrejöttével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos minden olyan körülményt, adatot, amelyeket ismert vagy a tőle elvárható gondosság mellett ismernie kellett, vagy amelyekre az Alkusz a Portálon, a Call Centeren vagy a Biztosításközvetítőn keresztül kérdést tett fel.

(2) Az Ügyfél az Alkusszal írásban (ide értve elektronikusan) és a szóban közölt adatok valóságtartalmáért teljes körűen és kizárólagosan felelős.

(3) Az Ügyfél köteles a Biztosítási szerződést érintő lényeges körülmények változását az Alkusz felé a változás bekövetkezését követő 5 napon belül bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a Biztosítási szerződésben adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:
 • az Ügyfél lakhelyének, székhelyének, levelezési címének, e-mail címének változása;
 • a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások (tulajdonjog megszűnése vagy átruházása, a szerződés bemutatásával);
 • a kockázati körülmények lényeges megváltozása.

(4) A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért az Alkuszt felelősség nem terheli.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz a Bit. 4. § (1) bek. 35. pontja és 398. §-a szerinti, az Ügyféllel kötött szerződés alapján az Ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz).

(2) Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási szerződés felmondásának elfogadására sem. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosítóhoz való beérkezéssel válnak joghatályossá, és az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.

(3) A Biztosítási szerződés megkötésére a Polgári törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkor hatályos szabályai vonatkoznak. Ha a szerződő fél fogyasztó, az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:444. § (1) bekezdésében szabályozott 15 napos, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, akkor 60 napos kockázat elbírálási határidőt - amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási szerződése már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító ennél korábbi időpontban az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt, vagy igazolást bocsát ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes biztosítási termékek (pl. utasbiztosítások) esetében a Biztosító által kiállított, a Biztosítási szerződés hatályba lépése, ezáltal a biztosítási fedezetet is igazoló dokumentum Ügyfél felé történő átadása az Alkusz közreműködésével történik.

(4) A Portál, a Call Center és a Biztosításközvetítő által kalkulált biztosítási díj előzetes, amelyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.

(5) Az Alkusz garanciát vállal arra (a továbbiakban: Árgarancia), hogy a díjszámítás során általa közölt díjak helyesek, azaz megegyeznek a biztosítók által meghirdetett vagy az Alkusz felé közölt tarifákból kiszámolható díjakkal. Amennyiben az Alkusz által megkötött szerződés díja eltér a Biztosító által kötvényesített végleges díjtól, az Alkusz az Ügyfél kérésére megfizeti a díjkülönbözetből adódó többletköltséget. Az Árgarancia nem vonatkozik azon esetekre, ahol a díjeltérés az Ügyfél téves adatszolgáltatásából/nyilatkozatából adódik: különösen olyan kedvezmények bejelölése útján, amelyre nem jogosult a szerződő, vagy téves tarifálási paraméterek közlése esetén (pl. helytelen irányítószám, születési dátum, jogosítvány megszerzésének dátuma, bonus-malus besorolás, rossz előzménybiztosító vagy kártörténeti múlt közlése, stb.). Az Árgarancia nem vonatkozik arra az esetre sem, ha a díjmódosítás oka a kártörténeti igazolás hiányából, vagy a díjszámítás során tett nyilatkozattól eltérő tényleges bonus-malus besorolásból adódik. Ha a díjeltérés a Biztosító helytelen díjszámításából adódik, akkor a különbözetet az Ügyfélnek a Biztosítóval szemben kell érvényesítenie.

(6) Az Alkusz tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Az Alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba) felelős.

(7) Az Alkusz az Ügyfél mindazon biztosítási titkot képező adatait jogosult kezelni, amelyek a Biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, az Alkusz által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggnek. Az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján az Alkusz e céltól eltérő adatkezelésre is jogosult.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződés alapján az Ügyfél megbízza az Alkuszt valamennyi, az Alkuszon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződésének a megkötésével és kezelésével, mely a Biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a Biztosítási szerződés megkötésére, és a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben és módon - a Biztosító ezirányú hozzájárulása esetén - az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre terjed ki (lásd ÁSZF 6. fejezet).

(2) Az alkuszi megbízás kiterjed (i) az Előzménybiztosítások, (ii) az Alkusz közreműködésével kötött szerződések és (iii) a lenti (9) bekezdés szerinti, nem az Alkusz közreműködésével kötött, de az Alkusz által kezelt szerződések felmondására is, amennyiben az Ügyfél az új szerződés megkötését az évfordulót megelőzően legalább 33 nappal korábban megrendeli vagy a korábban megkötött szerződés megszüntetéséről az évfordulót megelőzően legalább 33 nappal korábban írásban, a Személyes Menü üzenetküldő felületén vagy faxon (ide értve a Személyes Menü Online fax funkcióját is) nyilatkozik, és azt az Alkusz az ÁSZF 2. pont (5) bekezdés szabályainak megfelelően visszaigazolja. Amennyiben a biztosítási szerződést felmondani – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve Biztosító elvárása alapján – kizárólag írásban lehet, úgy a Megbízási Szerződést is írásban szükséges megkötni. Amennyiben az Alkusz közvetítésével megkötni kívánt Biztosítási szerződést bármely jogszabályon alapuló okból (pl. a szerződés megfelelő határidőben történő felmondásának késedelme miatt) nem lehet megkötni, és így a korábban kötött Biztosítási szerződés (Előzményszerződés) hatályban marad, úgy a megbízás alapján az Alkusz jogosult az Előzményszerződés kezelésére, valamennyi adatának megismerésére. A megbízás az Előzményszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére az Ügyfél erre irányuló kifejezett nyilatkozata alapján terjed ki.

(3) Ha az Ügyfél az Alkusz közreműködésével létrejött Biztosítási szerződése kapcsán a Biztosítónál közvetlenül további Biztosítási szerződést köt, az Ügyfélnek az újonnan megkötött Biztosítási szerződései kezelésére irányuló szóbeli megbízását abban az esetben is elfogadja, ha annak ténye hangfelvétellel rögzített és erről a Biztosító az Alkuszt értesíti.

(4) Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött, illetve általa kezelt Biztosítási szerződés(ek)hez kapcsolódik.

(5) Az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján az igénybe vett értékesítési csatornán keresztül (Portál, Call Center, Biztosításközvetítő) biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Az Alkusz ennek során a Biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemez, összehasonlítja a biztosítók termékeit, és részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlatokhoz tartozó feltételekről. Az Alkusz ezen elemzését (igényfelmérést) az Ügyfél részére a Porálon és a visszaigazoló levélben, továbbá a Személyes Menüben az Ügyfélnek igazolható módon átadja. Az Alkusz egyes biztosítási termékek esetében nem a piacon elérhető valamennyi terméket közvetíti, de erre minden ilyen esetben felhívja az Ügyfél figyelmét. Az Alkusz a Portálon ad tájékoztatást azon biztosítókról, amelyek termékeit közvetíti.

(6) A Biztosítási szerződések esetében a Megbízási Szerződés - az Ügyfél által adott meghatalmazás alapján - kiterjed a Biztosítási szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére is. Ennek során az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett Biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva tesz ajánlatot a Biztosító felé. A biztosítási ajánlat a Személyes Menüből érhető el, miután azt az Alkusz a Biztosítónak átadta.

(7) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján az Alkusz az Ügyfél meghatalmazása alapján jogosult továbbá az Ügyfél képviseletében eljárva finanszírozási szerződéshez kapcsolódó biztosítás esetén szükség szerint a finanszírozó zálogjogának a Biztosítási szerződésbe történő bejegyeztetésére vagy a biztosítotti és társbiztosítotti jogviszonyok bejegyeztetésére

(8) A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz jogosult az Ügyfél Biztosítási szerződését érintő kárrendezési eljárás megismerésére. Az Alkusz a kárrendezési eljárásban nem vesz részt, ezzel kapcsolatban nem jogosult, és nem köteles sem peren kívüli, sem peres, sem pedig egyéb hatósági eljárás megindítására az Ügyfél képviseletében.

(9) A Felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása esetén az Alkusz ellátja az Ügyfél által nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási szerződés(ek) kezelését és a kapcsolódó biztosítási ügyek teljes körű intézését is. Ha nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási szerződését az Ügyfél más alkusz, többes ügynök, vagy a Biztosító üzletkötője közreműködésével kötötte, az Alkusz az Ügyféllel kötött Megbízási Szerződése alapján jogosult az előzményi alkuszi megbízás Ügyfél nevében való felmondására és a közvetítőváltás tényének a Biztosító nyilvántartásaiban való átvezetése érdekében az érintett Biztosítónál eljárni. A Biztosítók erre irányuló szabályai eltérhetnek, és további dokumentum igényt támaszthatnak az Alkusz és/vagy az Ügyfél felé, ilyen esetben az Alkusz és az Ügyfél együttműködnek e dokumentumok beszerzése, nyilatkozatok megtétele, stb. kapcsán. Ha az Ügyfél a nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási szerződés(eke)t kezelő alkusznak adott előzményi megbízását nem bocsátja az Alkusz rendelkezésére, az előzményi megbízás Ügyfél nevében való felmondását az Alkusz nem garantálja. Ha az előzményi megbízást az Alkusz nem tudja felmondani, erről az Alkusz haladéktalanul és írásban köteles az Ügyfelet értesíteni. A felmondás megtörténtéről az Alkusz jogosult az érintett biztosító(ka)t értesíteni.

(10) Az Alkusz a Megbízási Szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban hozzá beérkező szóbeli vagy írásbeli megkeresések, bejelentések feldolgozását és teljesítését munkaidőben, a beérkezések időrendi sorrendjében, és legfeljebb 30 napon belül elvégzi. A bejelentés feldolgozásának időbeli elhúzódásából adódó hátrányokért és károkért az Alkusz felelősséget nem vállal.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően az ügyfelek tájékoztatására mindenkor irányadó jogszabályok szerint tájékoztatja az Ügyfelet az Alkusz adatairól a jelen ÁSZF-en keresztül, továbbá a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről a Terméktájékoztató, illetve az egységesített biztosítási termékismertető, és a Biztosítási Feltételek és ügyféltájékoztató (együttesen: Ügyféltájékoztató dokumentumok) útján. Ennek keretében az Alkusz az ajánlattételt megelőzően a Portálon megkerülhetetlen tartalommá teszi, és az Ügyfélnek tartós adathordozón minden esetben átadja a megkötni kívánt Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumait és jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF tartalmazza az Alkusz minden olyan adatát, amelyről jogszabály szerint az Ügyfelet a szerződéskötést megelőzően az Alkusznak a saját tevékenységégével összefüggésben tájékoztatnia szükséges (kivéve a közvetítésnél eljáró személy neve, amely Biztosításközvetítő közreműködésével közvetített szerződés esetén az Offline Biztosításközvetítői Megbízási Szerződésen vagy a megrendelésről készült és az ügyfélnek átadott visszaigazoló vagy egyéb más dokumentumom géppel vagy kézzel felvezetve szerepel. A Call Center által közvetített szerződéskötés során a Biztosításközvetítő neve a hangrögzített beszélgetés során elhangzik).

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az Alkusz lehetővé teszi, hogy a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumait (ide értve az ÁSZF-et is) az Ügyfél a saját merevlemezére lementse, illetve azokat az ajánlat megrendelését követően a visszaigazoló levélhez csatolja és az Ügyfél rendelkezésére bocsátott személyes menüben az Alkusz elhelyezi.

(3) A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF alkalmazásában az Ügyfél saját merevlemeze, az e-mail címmére küldött és a Portál személyes menüjében elhelyezett tartalom egyaránt olyan tartós adathordózónak minősül, mely utólag bármikor lehetővé teszi a megkötött Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumainak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul és kéri, hogy a jogszabályban előírt ügyféltájékoztatási kötelezettségének az Alkusz minden esetben - ide értve a telefonos és személyes értékesítést is - tartós adathordozón vagy a Portálon tegyen eleget.

(4) Az Ügyfél a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét a Portálon kizárólag a Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumai és az egyéb nyilatkozat(ok) megnyitását, ezáltal azok megismerésének, illetve elfogadásának kijelölését (jelölőnégyzet) követően tudja megtenni. Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig az Ügyféltájékoztató dokumentumo(ka)t, nyilatkozato(ka)t meg nem nyitotta, továbbá az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét, illetve a biztosítási feltételek magára nézve kötelező elismerését el nem ismerte.

(5) A Call Centeren és a Biztosításközvetítőn keresztül megkötött Biztosítási szerződés esetén az Alkusz a Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumait (ide értve az ÁSZF-et is) elektronikus levélben is megküldi, továbbá azokat elhelyezi az Alkusz által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott Személyes Menüben.

(6) Az Alkusz - a Biztosító felhatalmazása alapján - kizárólag az utasbiztosítás és segítségnyújtási (assistance) biztosítás egyszeri díjának átvételére (bankkártyás fizetések beszedésére) jogosult.

(7) Az Alkusz a Biztosítótól Ügyfélnek járó összeget kizárólag utasbiztosítás díjvisszatérítése esetén és összegkorlátozás nélkül vesz át.

(8) Az első díjrészlet pontos összege a Biztosító által készített díjbekérőn szerepel, az Ügyfél az alapján köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni, kivéve, ha díjfizetésre az Alkuszon keresztül is lehetőség van (ld. utazási-, útlemondási és segítségnyújtási /asszisztencia/ biztosítások esetén). Utasbiztosítási és segítségnyújtási szerződések esetében az Ügyfél a biztosítási díjat:
 • internetes (bankkártyás) fizetéssel; vagy
 • az Alkusz Ügyfélszolgálatán személyesen készpénzben vagy banki átutalással egyenlítheti ki.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Alkuszhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.(9) Az Ügyfél biztosítási fedezetet igazoló dokumentumát a kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére, kivéve utazási biztosítás és segítségnyújtási (assistance) biztosítás esetén, ahol a Biztosító által kiállított biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot az Alkusz bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.

(10) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkusz jogosult az elektronikus úton elküldött ajánlatra adott visszaigazoló e-mailben, vagy a Portál Személyes Menüjében tájékoztatni őt arról, ha a kiválasztott biztosítás megkötéséhez az Ügyfélnek még valamely hiányt pótolnia kell. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy az ebből fakadó következményekért, így különösen azért, hogy a kezdeményezett ajánlat alapján biztosítási szerződés nem jön létre, az Alkusz nem felelős.

(11) A Felek megállapítják, hogy a 6. (10) pontban meghatározott hiánypótlási késedelem következménye lehet az is, hogy az Ügyfél által kiválasztott biztosítást már csak az Ügyfél által a megbízásban megjelölt időponttól eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy az Ügyfél által igényelt – de az általa hibásan, vagy hiányosan megadott adatok, dokumentumok miatt nem érvényesíthető – kedvezmény nélkül lehet csak megkötni. A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megbízza az Alkuszt arra, hogy ilyen esetben a biztosítást az eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy a már nem érvényesíthető kedvezmény nélkül is kösse meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kockázatviselési kezdet megváltozásából kifolyólag vagy amennyiben az általa igényelt kedvezmény nem érvényesíthető, úgy a biztosítási díj összege változhat.

(12) Az Ügyfél által igényelt kockázatviselési kezdet módosulhat (egyebek mellett):
 • - a Megbízási Szerződés beérkezésének időpontjának megfelelően;
 • - kötelező szemle elmaradása, vagy eltolódása esetén;
 • - kötelező orvosi vizsgálat időpontjának elmaradása, vagy eltolódása esetén;
 • - kötelező kockázat elbírálás esetén annak megtörténtéig;
 • - bizonyos esetekben az első (foglaló)díj beérkezéséig;
 • - azon esetekben, amikor türelmi időt köt ki adott biztosító;
 • - egyéb, az érintett Biztosítási szerződés tekintetében lényeges dokumentum, vagy nyilatkozat beérkezésének, vagy valamely cselekmény elvégzésének késedelme esetén.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Biztosítási szerződések előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért, és a biztosítási szerződések kezeléséért (pl. a változás-bejelentések továbbításáért) az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, az Ügyféltől közvetlen díjazásban nem részesül.

(2) Az Alkusz és az Ügyfél abban állapodnak meg, hogy az Alkusz a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazásban részesül attól a Biztosítótól, amely a közvetítésével létrejött vagy általa gondozott szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja.

(3) A jelen ÁSZF 5. fejezetében szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, a külön megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz a Felek erre irányuló megállapodása alapján díjat számíthat fel.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződést a Felek határozatlan időre kötik.

(2) A távértékesítés keretében kötött Megbízási Szerződéstől a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél a 2. pont (3) bekezdése szerinti visszaigazolás megérkezésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha arra vonatkozó nyilatkozatát az Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt postára adja, illetve elektronikus levél útján vagy egyéb igazolható módon elküldi az Alkusz ügyfélszolgálata címére, vagy az Alkusz ügyfélszolgálatán személyesen ilyen nyilatkozatot tesz.

(3) Ha a Fogyasztónak Minősülő Ügyfél hozzájárult ahhoz, hogy biztosítási ajánlatát az Alkusz már a fenti (2) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt továbbítsa a Biztosító részére, utóbb azonban eláll a Megbízási Szerződéstől, a Biztosítási Szerződés pedig az Alkusz közreműködése folytán létrejön, az Ügyfél elállása nem érinti az Alkusz jogát a Biztosítási Szerződés megkötésében való közreműködéséért járó díjazásra.

(4) A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a Megbízási Szerződés létrejöttének megfelelő módon elektronikusan vagy - kézjegyével ellátva – írásban, az Alkusz által kezelt Biztosítási szerződés évfordulójára. A felmondási idő 30 nap. Ha a Megbízási Szerződés elektronikusan jött létre, az Ügyfél a Személyes Menüben írt szabad szöveges üzenetben is jelezheti annak felmondását.

(5) Abban az esetben, ha az Alkusz az Ügyfél több Biztosítási szerződését is kezeli, és ezek évfordulói különböző időpontokra esnek, az Alkuszi megbízás úgy tekintendő, mintha mindegyik Biztosítási szerződésre külön megbízás vonatkozna. Ennek megfelelően ezen Biztosítási szerződések vonatkozásában a Megbízási Szerződés megszűnése, felmondása is különböző időpontokra, az egyes Biztosítási szerződések biztosítási évfordulóinak az időpontjaira esik. Ha az Ügyfél az Alkusz által kezelt összes Biztosítási szerződése vonatkozásában meg kívánja szüntetni a Megbízási Szerződést, a Megbízási Szerződés annak a Biztosítási szerződésnek az évfordulóján szűnik meg, amelyiknek a felmondás közlését követő következő évfordulója a legkésőbbi időpontra esik.

(6) A Megbízási Szerződés felmondásáról az Ügyfél értesíteni köteles a vele szerződéses viszonyban álló Biztosítót.

(7) A Megbízási Szerződéstől való elállás, valamint annak felmondása esetén az Alkusz az elállás, illetve a felmondás tényéről - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - értesíti az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló Biztosítót.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz megbízásával az Ügyfél önkéntes, határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz a jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos, adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a személyes és különleges adatait (a továbbiakban együtt: személyes adatok) kezelje. A személyes adatok kezeléséről és az érintett jogairól részletesen az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, amely az alábbi oldalakon érhető el: (https://www.netrisk.hu/adatvedelem.html és a https://partner.biztositas.hu/adatvedelem.html). Az Adatkezelési Tájékoztató jelen szabályzat részét képezi, azt kérésre az Alkusz külön is megküldi az Ügyfélnek.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól – ide értve az Előzményszerződésre vonatkozó adatokat is.

(2) A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban Távértékesítési törvény) alapján az Alkusz tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Ügyfelet (a jelen pont tekintetében, mint Fogyasztót) az alábbiakról:
 • Biztosítási szerződés esetében a Fogyasztó a szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. Speciális szabályként életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a Fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.
 • Nem illeti meg a Fogyasztót a felmondási jog az utazási biztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.
 • A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.
 • A felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a Fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Ha a Fogyasztó a felmondási jogát gyakorolta, a Biztosító a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét követelni jogosult. A Fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön.
A felmondással kapcsolatos teljes körű és részletes szabályokat a Távértékesítési törvény tartalmazza.

(3) Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

(4) Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a Portálon részére elérhetővé tett vagy számára tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti.

(5) Alkusz fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat alapos okból egyoldalúan módosítsa. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF-t az Alkusz honlapján közzéteszik. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépését megelőzően megkötött Megbízási Szerződéseket nem érinti.

(6) Az Alkusz a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) tagjaként elfogadja, s magára nézve kötelezőnek ismeri el annak Üzleti Etikai Kódexét. A Kódex elektronikus formában a FBAMSZ honlapján elérhető (http://fbamsz.hu/fbamsz/uzleti-etikai-kodex).

(7) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályait kell megfelelően alkalmazni. Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal, a mindenkor hatályos hatásköri és illetékességi szabályok szerint.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba